Prof. dr. sc. Stjepan Takač

   

Zavod za nosive konstrukcije i materijale

Građevinski fakultet

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Drinska 16a, 31000 Osijek, HR

Tel. ++385 (031) 274 377  Fax. ++385 (031) 274 444

E-mail:   stakac@gfos.hr

  

POPISA RADOVA

 SADRŽAJ:

 

A. ZNANSTVENA DJELATNOST

 

A1.            Znanstveni radovi

A2.            Znanstveni projekti

A4.            Sudjelovanje na znanstvenim skupovima

A5.            Znanstvena društva

A7.            Član uredničkog odbora znanstvenog časopisa

A11.            Doktorski i magistarski rad

 

B. NASTAVNA DJELATNOST

B1.            Program i uvođenje novih predmeta

B2.            Otvaranje, ustrojstvo i organizacija novih laboratorija, vježbališta,             praktikuma i sl.

B3.            Autorstvo i suautorstvo udžbenika

B6.            Mentorstvo i podizanje znanstvenog podmlatka, posebno

B8.            Dodiplomska nastava (predavanje, vježbe, seminari)

B11.            Osnivanje i operacionalizacija ljetnih škola. tečajeva

B14.            Gostujući nastavnik

B15.            Ostale nastavne djelatnosti

 

C. STRUČNA DJELATNOST

C4.            Stručni rad objavljen u domaćem časopisu

C6.            Stručni rad objavljen u zborniku radova s domaćeg stručnog skupa

C8.            Sudjelovanje na domaćem stručnom skupu

C10.            Istraživačka i razvojna postignuća

C11.            Stručni projekti

C15.             Ostale stručne djelatnosti